Política de Privacitat WEB.

Segons el que estableix el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), els proporcionem la Informació detallada de Protecció de Dades que s’exposa a continuació:

Responsable

Raó Social: “PRINTACUT – Javier Mallafré Llácer”

C.I.F .: 38.084.948-F.

Direcció: Av. Mirador de Montseny, 311, 08445 – Cànoves i Samalús (Barcelona).

Correu Electrònic: info@printacut.com

“PRINTACUT – Javier Mallafré Llácer” es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, “PRINTACUT – Javier Mallafré Llácer” anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Finalitat

L’informem que les dades de caràcter personal recollits, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès, així com realitzar la facturació dels productes adquirits a la nostra pàgina web. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Legitimació

Les Dades de caràcter personal obtinguts en aquesta pàgina web, així com l’oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se li sol·licita a l’interessat.

L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada de l’consentiment no afectarà la licitud de l’tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar, però la seva no comunicació podrà afectar a la finalitat de el servei o la impossibilitat de prestar-lo.

Destinataris

“PRINTACUT – Javier Mallafré Llácer” no cedirà dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets

Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si en “PRINTACUT – Javier Mallafré Llácer” estem tractant dades personals que el concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè pot oposar a el tractament de les seves dades. “PRINTACUT – Javier Mallafré Llácer” deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre’ls o sol·licitar que se’ls proporcionem a un tercer sense objecció per la nostra part (dret a la portabilitat de dades).

En determinades circumstàncies, l’informem que té dret a no ser objecte d’un decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o li afecti significativament de manera similar.

Els titulars de les dades personals obtingudes, podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit a el domicili social de “PRINTACUT – Javier Mallafré Llácer” o a l’correu electrònic habilitat a aquest efecte, info@printacut.com, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent.